Крадем ли от Бога?

lifeinglory_imagethite1

Ще краде ли човек от Бога? Вие, обаче, Ме крадете. И казвате: В какво Те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие – да!, – целият този народ, Ме крадете. (Малахия 3:7-8)

Основният принцип на християнската икономика е: Бог притежава всичко! Християнската икономика започва и завършва с този принцип.

Икономическият белег за Божията собственост е десятъкът. Десятъкът представлява 10% от нетния доход на даден човек. Съгласно закона на Мойсей, десятъкът беше дължим на левитите (Левит 27:32; Числа 18:21). Преди законът на Мойсей Аврам плати десятък от плячката си на Мелхиседек Салимският цар и свещеник (Евреи 7:1–2).

В горните стихове пророк Малахия въвежда основна правна концепция: отказът да се даде това, което Бог изисква, представлява кражба. Тази концепция е приложима за всяка заветна сфера. Тя установява и един икономически принцип: не съществува икономическа независимост. Не е правилно да се приема икономическа теория, според която, дадено лице, различно от Бога, владее над своята собственост. Всеки е подчинен на Бога. Също така Бог е постановил заветни институции, които да имат легитимни правни претенции към част от активите ни.

Разбира се, тези твърдения не могат да се използват в гражданските съдилища на нациите, но това не ги обезсмисля. Божиите пророци предупреждаваха Израел, че Бог ще наложи правните Си претенции към левитите в Своя съд. Той вече е налагал санкции през историята. Пророк Агей им беше казал:

Посяхте много, но малко събрахте; ядете, но не се насищате; пиете, но не се напивате; обличате се, но на никого не му е топло; и надничарят приема заплата, за да я сложи в скъсана кесия. (Агей 1:6)

Чрез пророк Малахия Бог предлагаше на Израел още една възможност – да тестват надеждността на Неговите заветни благословения:

Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите, дали няма да ви разкрия небесните отвори да излея благословение върху вас, така че да не стига място за него. И заради вас ще смъмря онзи, който поглъща, и той няма вече да поврежда произведенията на земята ви; и лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, казва Господ на Силите. Всички народи ще ви облажават, защото ще бъдете желана земя, казва Господ на Силите. (Малахия 3:10–12)

Тези стихове говорят за това, че другите народи щяха да видят Божия суверенитет в действие. Ако израилтяните послушаха Господ, всички щяха да видят техните благословения, но ако откажеха да променят своите пътища, техните проблеми също щяха да бъдат видени.

Десятъкът и йерархията

Във всеки завет, обвързан с клетва, има йерархия. В семейният завет съпругът представлява съпругата си пред Бога, а родителите представляват децата си. Съпругът работи, за да издържа семейството си. Потокът от средства върви отгоре надолу. Но когато родителите са в напреднала възраст, те имат право на подкрепа от страна на децата си. Тогава потокът тръгва отдолу нагоре, защото децата притежават богатството.

В другите две заветни управления църковното и гражданското администрацията бива поддържана отдолу нагоре. Институционалната църква има право на десятък от своите членове. Гражданското правителство има право на данък от страна на гражданите му. Както църквата, така и държавата са под ограничение в тази област. Църквата има право на не повече от 10%. Държавата също не трябва да изисква повече от 10% защото това би конституирало тирания над гражданите (за което Самуил предупреждаваше Израел 1 Царе 8:14, 17).

Десятъкът е свързан със свещеничеството. Това действаше още по времето на Авраам. В своя дом, Авраам беше свещеникът нямаше друга свещеническа власт, под която да бъде. Поради това, когато беше в дома си, той нямаше нужда  да плаща десятък. В Салим обаче, Авраам беше под свещеническата власт на Мелхиседек и затова плати десятък, за да има привилегията да бъде представляван от първосвещеника.

През времето на Мойсей в Израел имаше йерархия от свещеници. Бог беше казал на Мойсей: И вие ще Ми бъдете царство от свещеници и свят народ. Това са думите, които трябва да кажеш на израилтяните (Изход 19:6). Мойсеевият закон беше ясен. Десятъкът на хората отиваше в местните левити. Те, от своя страна, даваха десятък на Аароновите свещеници, който съблюдаваха жертвите в скинията и храма (Числа 18:2627). Това беше отново финансов поток отдолу нагоре. Свещениците в храма не даваха десятък. Нямаше на кой да го дават, тъй като те бяха на върха на еклесиалната йерархия. Десятъкът беше част от Мойсеевата жертвена система, докато тя беше официалната представителна система. Но той най-вече е свързан със свещеничеството и със заветното представляване.

Едно хранилище

Донесете всички десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и Ме опитайте сега за това, казва Господ на Силите (Малахия 3:10а). 

Използваният език тук е съвсем ясен: 1. Има едно хранилище; 2. То принадлежи на Бога; и 3. Бог го нарича “Моят дом”.

Поради пленничеството във Вавилон земята беше запустяла. Много малко левити, които не бяха свещеници, се върнаха от плена: 341 човека (Ездра 2:4054). За разлика от тях, свещениците от левитите, които се върнаха, бяха 4 289 човека (Ездра 2:3639). Свещениците левити се издържаха от десятъка на хората. Но свещениците в храма получаваха десятък от десятъка, за да служат. И левитите, и свещениците се предадоха на Мойсеевото законодателство в тази област: една десета от десятъка отиваше към свещениците в храма. Хората също разбираха своята отговорност. Те общо изповядаха вярата си в този заветен акт на възстановяване:

…се присъединиха към братята си, големците си, и встъпиха в заклинание и клетва да ходят по Божия закон, който беше даден чрез Божия слуга Моисей, и да пазят и вършат всичките заповеди на Йехова, нашия Господ, законите Му и наредбите Му; (Неемия 10:29)

Хората плащаха на левитите на местно ниво, но десятъкът от десятъка изпращаха в храма. Това беше хранилището.

… и да донасяме на свещениците в стаите на дома на нашия Бог първите плодове от нашето тесто и приносите си, и плодовете от всякакво дърво, също и виното и дървеното масло; и да внасяме на левитите десятъците от земята си и левитите да вземат десятъците по всички градове, където обработваме земята. И някой свещеник, Ааронов потомък, да бъде с левитите, когато вземат десятъците; и левитите да донасят десятъка от десятъците в дома на нашия Бог, в стаите на съкровищницата. (Неемия 10: 37–38)

Защо храмът? Тъй като това беше земният дом на Бога. Там беше Светая Светих, където преди стоеше Ковчегът на завета със златната кадилница, плочите на закона, съдът с манната, и жезълът на Аарон (Евреи 9:4). Скинията и храмът винаги са били наричани: Домът Господен. Първите плодове от земята си да принесеш в дома на Господа, твоя Бог (Изход 34:26а). Срещу никакъв оброк да не принасяш заплата от блудница, нито цена от мъжеложник в дома на Господа, твоя Бог, защото и двете са мерзост за Господа, твоя Бог(Второзаконие 23:18).

И така, Господният дом беше хранилището за десятъка от десятъка. Съграждането на храма беше фокусът в книгите на Ездра и Неемия, както и на Малахия. Затова пророк Малахия напомняше на нацията за националния пункт за събиране на десятъка. Десятъкът, за който той говореше, трябваше да бъде поставен в хранилището (Божия дом храма). Това означава, че пророк Малахия говореше за десятъка на левитите към храмовите свещеници. Това беше представителният десятък.

Обобщение: По времето на Мойсеевия закон имаше два вида десятък: левитски и свещенически. Общият (левитският) десятък отиваше в свещеническото племе левитите, които нямаха наследство в земята. Той се събираше на местно ниво, но представителните 10% от него, биваха изпращани на свещениците в Ерусалим. Това беше общото хранилище. То беше общо, защото там израилтяните биваха представлявани пред Бога от свещениците. Храмовият (свещеническият) десятък говореше за юридическото представляване на хората, от страна на свещениците, точно както жертвите, които те принасяха, от името на хората, бяха представителни. Идеята зад стиховете в Малахия и в Агей е именно тази: ако Израел се подчинеше, щеше да дойде благословение върху тях. Ако откажеше щеше да има негативни корпоративни санкции.

Автор: Гари Норт
Превод, Редакция и Адаптиране за статия: АХЦ “Живот в Слава”

Recent Posts

Leave a Comment

Сподели

Не пропускай да споделиш с приятели!